Kulturell kompetanse for kunnskap og klokskap


Filosofiskolen er en frittstående institusjon som har som mål å inspirere og å gjøre kjent den demokratiske kulturs bærebjelke; retten til fri tale, og de forpliktelser som ideelt sett bør gjelde.

Det norske samfunn betegnes som et moderne demokrati og gjør krav på å bygge på de samme verdier som i sin tid muliggjorde fremveksten av det Athenske demokrati (år 500 f. kr.). Likhet, frihet og fellesskap ble her politiske idealer der frihet nettopp var å leve i fellesskap under lover skapt av fellesskapet. De skapte den innsikt at et fritt og lovstyrt fellesskap forutsatte at problemene måtte løses ved åpne og ærlige dialoger borgerne imellom. De innså at uten den frie samtalen, intet demokrati. De skapte begrepet Parrhesia som betyr ” å kunne tale uten risiko”. Det Athenske demokrati vokste frem som et samtalende samfunn, der det å kunne formulere og fremme sine meninger ble sentral i dannelsen av det demokratiske menneske. Filosofiskoler ble opprettet der ungdommen lærte samtalens kunst og det ”å ha sine meningers mot”. Slik skapte det Athenske demokrati en demokratisk kultur som ble en trygg ramme rundt borgernes hverdag.

Vi mener dette uttrykker selve bærebjelken i et demokrati. Uten denne innsikten vil det være vanskelig å forstå sammenhengen mellom et reelt demokrati, den frie samtalens betydning og ens egen frihet og rett til de goder som skapes av fellesskapet.

Filosofiskolens mål er å gjøre kjent for samfunnets institusjoner de forpliktelser som kreves oppfylt dersom de skal kunne eksistere innenfor rammen av en demokratisk kultur. I dette er det å kunne utøve ”parrhesia”; si sin mening uten risiko, grunnleggende. Verdien av dette vet vi alle; bare gjennom et demokratisk fellesskap skapes det innsikt, kunnskap og verdier som ikke kan skapes på annen måte. Derfor vil et reelt demokrati også være det mest produktive samfunn.

Det blir derfor spesielt viktig å fremme ”den frie samtalen” i samfunnets mange  utdannings- institusjoner. Demokratiets verdier/bærebjelke må gjenskapes i hver ny generasjon. Men, minst like viktig er det at politikerne, byråkratiet og ledere på alle plan, er sitt ansvar bevisst i forhold de verdier som skaper og opprettholder et reelt demokrati ,slik at kommende generasjoner ikke  må gå ”i blinde”, men kan bygge på klokskap til generasjonen foran. Slik skapes tillit i de unge til samfunnet og dets institusjoner.

Filosofiskolens pedagogiske plattform er en bred og dyp kjennskap til vestens tenkning fra fortid til nåtid.

Bakgrunnen for dannelsen av filosofiskolen er filosoficafe, filosofisk-pedagogisk praksis innenfor barnahager og grunnskole, videregående skole, og eldreinstitusjoner. Videre, foredrag og refleksjonssamtaler i lederseminarer, i større og sentrale næringslivsinstitusjoner, med mål å fremme den kulturelle kompetansen for kreativitet og utvikling.

Initiativtager og ansvarlig:

Rolf Rasmussen er utdannet sosialantropolog og spesialpedagog. Han har lang praksis innen psykiatrisk omsorg og undervisning fra Høgskole UiB, inspektør i videregående skole og deltagelse i skoleforskningsprosjekter.
Særinteresse; Grunnlagstenkning knyttet til kommunikasjon.

Kontakt:

Rolf Rasmussen:
Epost: rwillia@online.no
Tlf: 97278540

Linker:
www.parrhesia.no
www.tenkdet.no